De Oudedagsreserve (FOR) gaat met pensioen

Op Prinsjesdag, afgelopen dinsdag 20 september, heeft het kabinet de Miljoenennota 2023 bekendgemaakt en het Belastingplan 2023 gepresenteerd. Op pensioenvlak is het meest belangrijk nieuws dat de oudedagsreserve regeling stopt per 1 januari 2023.

De fiscale oudedagsreserve (FOR) houdt in dat een ondernemer voor de inkomstenbelasting onder voorwaarden jaarlijks een deel van de winst fiscaal gefaciliteerd mag reserveren voor een oudedagsvoorziening. Het kabinet heeft echter vastgesteld dat de FOR in ongeveer de helft van de gevallen uiteindelijk niet wordt aangewend voor een oudedagsvoorziening en daardoor vaak alleen het effect van belastinguitstel heeft.

Uitfaseren fiscale oudedagsreserve (FOR)
Het kabinet stelt voor om de fiscale oudedagsreserve (FOR), die door ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting kan worden benut, uit te faseren. Met ingang van 1 januari 2023 kan een FOR niet verder meer worden opgebouwd. De tot en met 31 december 2022 opgebouwde FOR kan op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

Het kabinet komt wel met een alternatief om te sparen voor de oude dag. Met de Wet toekomst pensioenen wordt de ruimte vergroot om in de derde pijler fiscaal gefaciliteerd een oudedagsvoorziening op te bouwen. Dat geldt ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

De FOR afgeschaft, en nu?
Voor dit jaar (dus over 2022), en over het afgelopen jaar (2021) als je het boekjaar 2021 nog niet hebt afgesloten, kunt u nog een bedrag toevoegen aan uw oudedagsreserve. Ook kunt u uw reeds opgebouwde FOR in de boekhouding laten staan.

Maar het idee van de fiscale oudedagsreserve is dat u deze op een bepaald moment afstort naar een lijfrenterekening. En aangezien de oudedagsreserve regeling verdwijnt, kunt u ook overwegen om op een andere manier pensioen op te gaan bouwen. Zoals op een Dexxi pensioenrekening. Ook dit is een fiscaal vriendelijke manier, net als de FOR.

Pensioen beleggen is vooral interessant omdat u de inleg mag aftrekken van uw belastbaar inkomen (het totaalbedrag waar u jaarlijks belasting over betaalt). Uiteraard binnen uw fiscale ruimte. U krijgt in feite een belastingkorting, op voorwaarde dat u dat geldbedrag investeert via een speciale pensioenrekening. Zie hier de spelregels omtrent pensioen beleggen van de belastingdienst.

Wil u uw Oudedagsreserve (nog) niet omzetten?
Dan zou u eerst een (box 3) beleggingsrekening kunnen openen en daarop uw oudedagsreserve kunnen inleggen. Dit bedrag is immers ook gewoon op te nemen. Op een later moment kunt besluiten (een deel van) uw Oudedagsreserve over te boeken naar naar uw pensioenrekening. Dan staat het vast voor uw pensioen op een fiscaal geblokkeerde pensioenrekening.

Als u het prettig vindt om uw pensioenpot ook daadwerkelijk op te gaan bouwen en buiten het bedrijf te brengen dan kunt u op ieder gewenst moment de FOR omzetten naar een pensioenrekening. Dat kan dus tijdens het bestaan van de onderneming maar ook bij het opheffen van de onderneming.

Aan de FOR zit namelijk ook nog een risico. Gaat uw onderneming failliet, dan gebruikt de curator de oudedagsreserve om schuldeisers te betalen.

Geruisloze overboeking
Nu de FOR wordt afgeschaft, kan het verstandig zijn om alvast te beginnen met het afstorten van uw oudedagsreserve naar speciale pensioenrekening. Het grote voordeel van deze oplossing: u behoudt het belastingvoordeel (het is een geruisloze overboeking) en u bereikt het uiteindelijke doel: de oudedagsreserve wordt daadwerkelijk als pensioenvoorziening gebruikt.

Heeft u géén oudedagsreserve, maar wilt u wel pensioen opbouwen met fiscaal voordeel?

Lees dan ons gratis eBookUw individueel pensioen’


PS de Oudedagsverplichting (ODV) mogelijkheden worden verruimd
Vanwege signalen uit de praktijk hierover stelt de regering voor om onder nader te stellen voorwaarden het mogelijk te maken dat een ODV ook kan worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente na het kalenderjaar waarin de leeftijd wordt bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd. De ODV uitkering moest uiterlijk twee maanden na de AOW datum ingaan.

Hier is vooruitlopend op wetgeving ook al in voorzien door middel van een beleidsbesluit. De regering stelt voor aan deze maatregelen terugwerkende kracht te verlenen tot en met 1 april 2017.


Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.