Het ‘gratis’ geld raakt op

Mogen we u – zo bij het begin van dit kwartaalbericht – nogmaals een gezond 2022 toewensen? Ja… dat mogen we! Het kan nog. Het is pas vrijdag 7 januari. Deze nieuwjaarswens past nog nét voordat heel Nederland komende maandag volop aan het werk gaat en het credo BusinessAsUsual ongemerkt weer voor iedereen van toepassing is.

We hopen sowieso dat u een goed begin van dit nieuwe jaar beleeft! En, dat al uw dromen en wensen in de komende maanden uiteindelijk mogen uitkomen.

Het team van Dexxi


Het ‘gratis’ geld raakt op
De rente is eigenlijk vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw dalende. De rente drukte je toen nog uit in 2 cijfers voor de komma. De financiële crisis en recent het Covidvirus hebben Centrale Banken de rente nog verder doen verlagen tot nul en aangezet tot extra maatregelen waardoor de rente zelfs negatief is geworden. Het sterke economische herstel uit deze Covidcrisis gevolgd door een hoge inflatie en een krappe arbeidsmarkt doen nu het beleid van de Centrale Banken wijzigen. De geldpersen gaan langzamer draaien en het rentewapen wordt afgestoft. Na vele jaren lijkt aan het tijdperk van “gratis geld” een einde te komen.

Waar staan we
De algemene verwachting over de wereldwijde groei van de economie is dat deze ook in het aankomende jaar blijft groeien. De groei zal wel lager zijn dan in 2021 maar wel boven het trendmatig gemiddelde. Zie in dit verlengde in de onderstaande grafiek de prognose van Vanguard voor de diverse regio’s.

De stand van de economie zal in de meeste landen in het aankomende jaar 2022 dan ook uitkomen op het niveau dat deze ook zonder de komst van Covid zou hebben bereikt. China loopt hierin voorop en de VS en daarna Euroland volgen wat later in de tijd. China heeft als eerste te maken gekregen met Covid en is er dus ook het snelst van hersteld. Dit terwijl de economie in sommige regio’s ook een grotere impact heeft gehad zodat het herstel ook een langere weg moet afleggen. In de langere termijn kunnen we stellen dat de schade van Covid beperkt is.

Er blijven natuurlijk nog wel een aantal risico’s die de financiële markten en de vooruitzichten negatief kunnen beïnvloeden. Een onzekere factor is gelegen in de ontwikkeling van het covidvirus en de opkomst van nieuwe varianten. Het percentage van de bevolking dat volledig is gevaccineerd neemt in de loop van 2022 wel flink toe. Bij opkomende markten in Afrika en Europa blijft het percentage nog achter maar in de ontwikkelde wereld en in Azië is de bevolking in belangrijke mate volledig gevaccineerd. Zolang echter nog niet de gehele wereld is gevaccineerd of dat het Covidvirus is gereduceerd tot een “griepachtig” fenomeen moeten we de ontwikkeling blijven monitoren.

Het belangrijkste risico voor de financiële markten is mogelijk gelegen in een hogere of een langer aanhoudende inflatie dan nu wordt voorzien. Centrale banken moeten dan ingrijpen en de rente sneller en verder verhogen. Eerder verwachtten Centrale Banken dat de inflatie van tijdelijke aard was als gevolg onevenwichtigheden in vraag en aanbod vanwege het stilleggen van de economie door Covid en de heropening ervan. Nu de inflatie hoger oploopt dan eerder verwacht en langer aanhoudt worden Centrale Banken nerveus. Een te hoge inflatie kan nl. de economie schaden. De inflatieverwachting in de VS is inmiddels gestegen van 4,2% tot 5,3% voor 2021. Voor 2022 verwacht de FED een afname van de inflatie tot 2,6% (was 2,2%) en voor 2023 bedraagt de inflatieverwachting 2,3% en in 2024 2,1%.  De FED heeft hierom aangekondigd het maandelijkse opkoopprogramma voor obligaties versneld af te bouwen (van eerder 15 naar nu 30 miljard dollar) waardoor dit programma al in maart 2022 afloopt. Voor 2022 worden 3 renteverhogingen in het vooruitzicht gesteld en kan de rente uitkomen tussen 0,75% en 1,00%. Ook voor 2023 worden in de VS 3 renteverhogingen verwacht en nog 1 in 2024. In dat jaar zal de rente dan rond de 2% kunnen uitkomen.

De ECB verwacht in 2022 de rente nog niet te gaan verhogen. Het stimuleringsprogramma waarin obligaties in de markt worden opgekocht zal wel in het aankomende jaar worden afgebouwd. Het zal echter wel tot eind 2024 van kracht blijven. De reden dat de ECB wat minder agressief te werk gaat dan de FED is omdat beide economieën zich in verschillende fases van de economische cyclus bevinden en moeilijk met elkaar te zijn vergelijken. Zo is verwachting van de ECB dat de inflatie in 2022 zal dalen tot onder haar doelstelling van 2%. Het economisch herstel in de VS is ook krachtiger wat ook meer doorwerkt in de lonen. In Europa is van een loonstijging nog niet zoveel te merken.

De beleidsmakers moeten een balans zien te vinden met de afbouw van de buitengewone stimulerende maatregelen zonder de economie te schaden. Een transparant beleid en goede communicatie met de financiële markten is hierbij de voorwaarde. De FED heeft hiermee een voorsprong ten opzichte van de ECB.

Onze visie
Heel veel jaren hebben Centrale Banken beleid gevoerd om de inflatie te verhogen maar door allerhande redenen heeft het geen effect gehad. Covid heeft de inflatie wel gekickstart en deze is inmiddels opgelopen tot het hoogste peil in de afgelopen decennia. De economische groei zal naar verwachting in 2022 afnemen na een sterk herstel in de afgelopen periode. In de aankomende periode zal de inflatie echter tevens afnemen terwijl de groei van de economie in 2022 wel boven het trendmatig gemiddelde blijft. De rente zal stijgen maar dit past bij een economie die naar historische maatstaven krachtig blijft groeien. Een stijgende rente hoeft dus geen bedreiging te zijn wanneer deze gepaard gaat met een groeiende economie. Voor het aankomende jaar verwachten wij daarom een blijvend positief klimaat voor aandelen.

Gezien de lage rendementsverwachting van obligaties en de stijgende marktrente is het investeringsklimaat voor obligaties minder positief. Veel beleggers keren obligaties zelfs de rug toe mede ook in het licht van de positieve aandelenrendementen. Ook wij onderwegen obligaties en handhaven dit standpunt. We willen echter wel de relevantie van obligaties in een goed gespreide effectenportefeuille blijven benadrukken. Uit onderzoek door Vanguard blijkt de correlatie in de langere termijn tussen aandelen en obligaties momenteel nog steeds negatief (zie bovenstaande grafiek). Dit houdt in dat obligaties een buffer of stootkussen vormen bij negatieve aandelenrendementen. Je belegt momenteel dus niet in obligaties voor het rendement maar voor een verlaging van het risico.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.