Dexxi Pensioen

Voor wie?

U wilt kapitaal opbouwen voor een aanvulling op uw pensioen en wilt beleggen op een geblokkeerde lijfrenterekening. Tijdens de looptijd kunt u niet vrij beschikken over dit geld. U betaalt inkomstenbelasting, heeft een pensioentekort en kunt uw jaarruimte en/of reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt want u kunt uw jaarruimte storten tot en met het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Of u heeft een bankspaarrekening, (vrijvallende) lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening, fiscale oudedagsreserve (FOR) opgebouwd, stakingswinst of Gouden Handdruk en u wilt de waarde overboeken.

Lijfrenterekening

Er staat voor vele miljarden aan lijfrentekapitaal gereserveerd bij verzekeraars, die jarenlang de enige waren die een lijfrente mochten voeren. Sinds 01-01-2008 kan een lijfrente ook worden ondergebracht bij de bank. Nederlanders sluiten hun vrijkomende lijfrentepolissen massaal over, vanwege de het transparante en simpele karakter.

Oud regime

Uw verzekering valt onder het oude regime als:
• u vóór 16 oktober 1990 een lijfrenteverzekering heeft afgesloten waarvoor u steeds premie heeft betaald;
• u vóór 1 januari 1992 een lijfrenteverzekering heeft afgesloten waarvoor u vóór die datum één keer premie heeft betaald (koopsom).
Na deze data mag er geen aanvullende premie met de verzekeraar zijn afgesproken en mogen geen extra premies zijn betaald.

Voordelen Oud regime polissen

• u mag de uitkering in één keer ontvangen;
• u mag de lijfrente aan uzelf uitkeren in termijnen;
• u mag de waarde van de polis schenken;
• u mag de maandelijkse uitkeringen schenken;
• u mag de uitkering uitstellen tot latere leeftijd.

Einde looptijd

Het geld wordt op de einddatum niet in één keer aan u uitgekeerd, maar u koopt hier een periodieke uitkering voor aan. Dit kan bijvoorbeeld de Dexxi Lijfrente zijn. Maar het kan ook een product zijn bij een andere bank of verzekeraar.

Eindatum

De einddatum is afhankelijk van uw AOW-leeftijd. U kunt een uitkering aankopen tot maximaal vijf jaar na het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. U ontvangt dan minimaal 5 jaar een uitkering. Voorwaarde is dan wel dat de jaarlijkse uitkeringen, tezamen met eventuele andere lijfrente uitkeringen, niet meer dan € 21.312,- (2017) bedragen.

Eerder uitkeren

Wilt u de eerste uitkering ontvangen voor uw AOW-leeftijd? Dan wordt de minimale looptijd 20 jaar plus het aantal jaar dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd. Dit betekent dat u minder geld per uitkering ontvangt.

Overlijden

Als u overlijdt, krijgen uw nabestaanden het brutobedrag dat u heeft opgebouwd. Zij moeten dit geld gebruiken voor de aankoop van een nabestaanden lijfrente. Uw nabestaanden hebben hiervoor een ander product nodig.

Uitkering is vrijgesteld van erfbelasting

Als u zou komen te overlijden, dan valt het saldo van de lijfrenterekening, in de nalatenschap. Evenals een lijfrenteverzekering en een pensioenuitkering is het saldo op een lijfrenterekening vrijgesteld van erfbelasting. Maar let op: wel gevolgen voor de vrijstelling. Hoewel het saldo van een lijfrenterekening is vrijgesteld van erfbelasting, kan het toch leiden tot een heffing van erfbelasting. Een gedeelte van de waarde komt namelijk in mindering op de erfbelasting vrijstellingen van uw partner. Dit wordt ook wel imputatie genoemd.

Gouden Handdruk (stamrecht)

Heeft u voor 1 januari 2014 een gouden handdruk ontvangen en destijds gekozen hebben voor een Stamrecht BV of stamrecht verzekering dan geldt dat u ook na 1 januari 2014 alle stamrecht mogelijkheden heeft behouden. Regels:

• u dient te beleggen op een geblokkeerde lijfrenterekening;
• de ontslagvergoeding dient direct overgemaakt te worden naar de lijfrenterekening: het bedrag mag niet eerst overgeboekt worden naar een normale rekening van u;
• u kunt (het saldo op) de lijfrenterekening niet gebruiken als onderpand voor een lening;
• de uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt;
• er is een minimale uitkeringsduur;
• de uitkeringen moeten uitbetaald worden aan uzelf;
• bij overlijden moeten de uitkeringen direct ingaan, ze moeten uitbetaald worden aan uw partner of kinderen;
• de uitkeringen moeten gedaan worden door een goedgekeurde bank, verzekeraar of beleggingsinstelling.

Voorheen gold er een afkoopverbod voor Gouden handdruk rekeningen en verzekeringen. Dat afkoopverbod is sinds 2014 niet meer van toepassing: het is nu toegestaan om het gestalde geld in één keer te laten uitkeren. Wie besluit dat te doen moet dan wel in één keer over het geheel belasting betalen, maar er is geen boete (revisierente) meer aan de orde.

filed under: