Duurzaamheidsverklaring

 • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
 • Duurzaamheidsrisico’s en Dexxi
 • Samenstelling Dexxi portefeuille
 • Overzicht selectie fondsen

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De Verordening inzake informatieverschaffing – ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) genoemd – verplicht Dexxi als financiële instelling om duurzaamheidsinformatie openbaar te maken. Dit houdt in dat we duidelijk maken of, en indien dat het geval is, welke duurzaamheidsrisico’s we integreren in onze beleggingsprocessen, en of we negatieve duurzaamheidseffecten meewegen bij het maken van onze beleggingsbeslissingen.

Daarnaast is Dexxi verplicht om aan te geven hoe we de duurzaamheidsresultaten van de fondsen waarin wij beleggen meten en monitoren. In dit document verschaffen we u hierover zo uitgebreid mogelijk informatie.

Aanleiding

Voor duurzaamheid en duurzaam beleggen waren tot verkort nog geen uniforme bepalingen die bepaalden wat nu eigenlijk met duurzaam werd bedoeld. Daardoor konden financiële partijen als banken, investeerders, vermogensbeheerders en verzekeraars zelf bepalen of een investering duurzaam was.

In de praktijk leidde dit tot greenwashing: een investering wordt voorgesteld als goed voor het milieu terwijl dat niet zo is. Om daar één lijn in te trekken heeft het Europees Parlement nieuwe criteria opgesteld om dit te voorkomen. Met die nieuwe criteria kunt u bijvoorbeeld straks als belegger zien hoe goed een bank of vermogensbeheerder het doet op de Europese ‘duurzaamheidsmeetlat’.

Duurzaamheidsrisico’s

Een belangrijk onderdeel van de SFDR is het in kaart brengen van de duurzaamheidsrisico’s die worden gelopen. Zoals bekend, kent beleggen risico’s. Zo loopt u het risico op koersschommelingen maar ook loopt u risico als de rente stijgt of daalt. Daarnaast kent beleggen een duurzaamheidsrisico.

Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis op Environment (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur)- gebied die mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de waarde van een belegging. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van beleggingen in zeer CO2-intensieve sectoren. Die waarde zou – als gevolg van het risico van klimaatverandering – wel eens kunnen gaan dalen, omdat het businessmodel van die bedrijven op de lange termijn niet houdbaar is.

Voorbeeld duurzaamheidsrisico:

In 2010 werd oliemaatschappij BP hoofdrolspeler in een milieuramp: na een explosie op een boorplatform stroomde er bijna 3 maanden lang olie de zee in. Dit had enorme gevolgen voor het milieu. Dieren stierven en koraalriffen werden bedreigd. Ook kon er niet meer gevist worden in het getroffen gebied.

De milieuramp had zijn uitwerking op het aandeel van het beursgenoteerde bedrijf. Zo zag BP maar liefst €90 miljard aan beurswaarde verdampen als gevolg van het verantwoordelijk zijn voor de ramp.

Duurzaamheidsrisico’s en Dexxi

De bepaling van duurzaamheidsrisico’s

Om te bepalen met welke risico’s Dexxi rekening moet houden maakt Dexxi gebruik van twee maatstaven. Ten eerste maken we gebruik van de ‘Assessment of Principal Adverse Impacts’, waarin de technische standaarden op het gebied van duurzaamheidsrisico’s zijn weergegeven. Dit is samengesteld door The European Supervisory Authorities (ESAs), onderdeel van The European System of Financial Supervision.

Dexxi kijkt daarnaast naar het Global Risk Report wat jaarlijks wordt gepubliceerd door het World Economic Forum (WEF). Hierin worden de belangrijkste risico’s die wereldwijd spelen opgesteld sinds 2006. Dit is op basis van een vragenlijst die wordt voorgelegd aan leden van het World Economic Forum. Het Global Risk Report 2021 heeft meer dan 600 respondenten. Binnen het belangrijkste onderdeel geven respondenten aan welke risico’s het meest waarschijnlijk zijn en welke de grootste impact hebben.

Dexxi staat achter de risico’s die worden beschreven door het WEF. Dit soort risico’s kunnen ook negatieve effecten hebben voor een beleggingsportefeuille. Met dat gegeven wil Dexxi deze risico’s zo veel mogelijk voorkomen.

De toetsing van duurzaamheidsrisico’s

Om de beleggingsportefeuille van Dexxi te toetsen op de duurzaamheidsrisico’s wordt er gebruik gemaakt van MSCI ESG Fund rating.

De MSCI ESG Fund rating is gebaseerd op de MSCI ESG rating. De MSCI ESG rating bestaat uit 35 onderwerpen (potentiële duurzaamheidsrisico’s) waarop bedrijven worden beoordeeld. Hierbij krijgt elk bedrijf een score die gebaseerd is op één (of meerdere) van de 35 onderwerpen: van koolstof uitstoot tot bedrijfsethiek.

Aan de hand van de MSCI ESG rating worden bedrijven beoordeeld met een letter. Alle scores worden namelijk verzameld, gewogen en geschaald zodat er een rating uitkomt die gebaseerd is op letters, vergelijkbaar met kredietscores uitgegeven door kredietbeoordelingsbedrijven. Deze scores lopen van CCC tot AAA. Scoort een bedrijf een AAA-rating dan heeft het bedrijf de duurzaamheidsrisico’s goed onder controle. Een bedrijf met een CCC-rating scoort slecht en kent een grote blootstelling aan de duurzaamheidsrisico’s.

De MSCI ESG Fund rating werkt op dezelfde manier. Alleen hierbij worden niet bedrijven maar beleggingsfondsen beoordeeld met een letter. De score hangt hierbij af van het gewogen gemiddelde van de MSCI ESG ratings van de bedrijven waar het beleggingsfonds in belegt. Ook de MSCI ESG Fund rating loopt van CCC tot AAA. Scoort een beleggingsfonds een AAA-rating dan belegt het beleggingsfonds voornamelijk in bedrijven die duurzaamheidsrisico’s goed onder controle hebben. Een beleggingsfonds met een CCC-rating belegt voornamelijk in bedrijven die slecht scoren en kent daarbij een grote blootstelling aan de duurzaamheidsrisico’s. De MSCI ESG Fund rating is van belang wanneer Dexxi haar portefeuille samenstelt.

MSCI ESG-rating

Een MSCI ESG-rating is bedoeld om de veerkracht van een bedrijf te meten ten aanzien van langetermijnrisico’s van materieel belang op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). MSCI gebruikt een op regels gebaseerde methodologie om marktleiders en achterblijvers te identificeren op basis van hun blootstelling aan ESG-risico’s en hoe goed ze die risico’s beheren in vergelijking met vergelijkbare bedrijven. De ESG-ratings variëren van Leider (AAA, AA), Gemiddelde (A, BBB, BB) tot Laggard (achterblijvers) (B, CCC).

Samenstelling Dexxi portefeuille

Dexxi heeft geen geheimen waarin ze belegd voor haar cliënten. Per ETF wordt ook een MSCI ESG Fund rating aangegeven.

Onze duurzame portefeuille wordt in 2 fases samengesteld:

 1. Allereerst wordt er een selectie gemaakt van mogelijke ETF’s en;
 2. Vervolgens wordt de daadwerkelijke portefeuille samengesteld.

Binnen deze 2 fases is er eerst het moment waarbij er gekeken wordt naar onze vereisten. Dit zijn onze minimale eisen waar het nieuwe fonds of de portefeuille aan moet voldoen.

Elke ETF die mogelijk deel gaat uitmaken van onze portefeuille moet aan die vereisten voldoen. Het kan wel zijn dat een ETF in onze huidige portefeuille niet volledig voldoet aan die eisen.

Naast de vereisten is er onze eigen analyse waarbij de beleggingsexperts van Dexxi een afweging maken van de beschikbare ETF’s. Hier wordt naar de specifieke samenstelling van de ETF’s gekeken en zodoende bepaald welk fonds de beste selectie is voor de portefeuille.

SFDR Classificatie

De SFDR maakt onderscheid tussen 1) Lichtgroen (art. 8) financiële producten die ecologische of sociale kenmerken promoten en 2) Donkergroen (art. 9) financiële producten die duurzame beleggingen ten doel hebben. Een derde categorie (Grijs) zijn de financiële producten die niet als duurzaam worden gepromoot.

Overzicht selectie fondsen

Op basis van onze vereisten:

 1. Het fonds dat we in overweging hebben om toe te voegen heeft minimaal SFDR Classificatie artikel 8 (licht groen). Deze classificatie is terug te vinden in de prospectus van de fondsaanbieder;
 2. De minimale MSCI ESG Fund rating van het te overwegen fonds moet BB (gemiddeld) zijn;
 3. De samenstelling van ETF’s moet ervoor zorgen dat onze portefeuille voor 75% minimaal een score van A of hoger heeft binnen de MSCI ESG Fund rating;
 4. Fondsen mogen niet beleggen in bedrijven die zich bezighouden met tabak, nucleaire energie, volwassenvermaak, gokken en/of wapens.

Op basis van eigen analyse:

 1. In sommige gevallen stelt de fondsaanbieder extra informatie beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan presentaties met diepgaande analyses over de fondsen. Hier kunnen nieuwe inzichten uit voortkomen;
 2. Fondsbeheerders kunnen grote invloed uitoefenen op het (duurzame) beleid van de bedrijven waarin ze beleggen. Dit doen ze door actief aandeelhouderschap uit te oefenen. Bij Dexxi vinden we het belangrijk dat fondsbeheerders die taak op zich nemen;
 3. De ETF’s die in aanmerking komen voor Dexxi’s beleggingsportefeuille volgen in vele gevallen allemaal hun eigen benchmarkindex, zelfs als ze zich richten op dezelfde regio of beleggingscategorie. Bij Dexxi analyseren we hoe die benchmarkindices zijn opgebouwd en welke index het best past bij Dexxi’s duurzame beleid.

De portefeuille wordt periodiek geëvalueerd. Hierbij worden alle bovenstaande punten meegenomen. Door verschillende omstandigheden kan het voorkomen dat een fonds uit onze portefeuille (tijdelijk) niet aan de gestelde eisen voldoet.

Wanneer een fonds uit onze portefeuille niet voldoet aan de harde criteria en/of volgens onze eigen analyse niet meer voldoende rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s nemen we hiervoor een verklaring op. Ook kijken we dan naar eventuele alternatieven voor het fonds. De evaluatie vindt plaats tijdens de interne beleggingsvergadering.