• Dexxi
  • Beleggingsbeleid
  • Samenwerking
  • Zekerheden
  • Dexxi Pensioen

Wat is Dexxi?

Dexxi realiseert uw beleggingsdoelstellingen door uw vermogen te beleggen in ETF’s (Trackers). De dienstverlening van Dexxi is bedoeld voor beleggers met een defensieve tot een offensieve doelstelling en al mogelijk vanaf € 1.000,-. Via het online platform van Dexxi kunt u op eenvoudige wijze in een paar stappen uw beleggingsdoelstellingen bepalen en een beleggingsrekening aanvragen.

Wie zit er achter Dexxi?

Dexxi is onderdeel van Indexus Groep. Indexus Groep BV staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM en FSMA. Onder de Indexus Groep vallen Indexus Vermogensbeheer en Beleggingsadvies en Dexxi. Indexus is onafhankelijk vermogensbeheerder en beleggingsadviseur sinds 1997.

Waarin onderscheidt Dexxi zich van anderen?

Dexxi onderscheidt zich door eenvoud, transparantie en kostprijs. Dexxi heeft een platform ontwikkeld waarop u op zeer eenvoudige wijze uw doelstellingen in kaart kunt brengen. Vervolgens kunt u uw beleggingsrekening aanvragen om een start te maken met het vermogensbeheer door Dexxi. Dexxi belegt uw vermogen in ETF’s (Trackers) en draagt zorg voor de continuïteit.

Hoe en waarin wordt er belegd?

Dexxi belegt uw vermogen volledig in ETF’s (Trackers). Het kan zijn dat er een restpost is in de vorm van liquiditeiten. Uw portefeuille wordt samengesteld op basis van uw doelstellingen die u zelf bepaald heeft. Dexxi zorgt vervolgens voor de continuïteit door uw portefeuille periodiek aan te passen aan de omstandigheden.

Wat is de beleggingsstrategie van Dexxi?

Dexxi belegt in ETF’s (Trackers) om uw beleggingsdoelstellingen te realiseren. Dexxi stelt uw beleggingsportefeuille samen op basis van uw beleggingsprofiel. Periodiek (1x per maand) zal Dexxi uw portefeuille rebalancen om aan te passen aan de koersschommelingen of wijzigingen doorvoeren door gewijzigde marktomstandigheden.

Moet ik zelf wat doen/opletten?

U heeft via de website van Dexxi reeds uw beleggingsprofiel bepaald. Uw beleggingsprofiel geeft Dexxi het houvast om uw beleggingsportefeuille te beheren. Het beheer kunt u volledig aan Dexxi overlaten. Vanzelfsprekend kunt u de vorderingen doorlopend volgen via de website.
Wanneer er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke of zakelijke omstandigheden kan het verstandig zijn om uw beleggingsprofiel opnieuw tegen het licht te houden en eventueel opnieuw de vragenlijst in te vullen op de website om uw profiel te bepalen.

Maakt Dexxi gebruik van vaste aanbieders van ETF’s?

Dexxi heeft geen vaste aanbieders van ETF’s of speciale afspraken met partijen. De kracht van Dexxi is de kennis en ervaring in het selecteren van de meest geschikte ETF’s.

Wat is indexbeleggen door middel van ETF’s (Trackers)?

Een ETF (Exchange Traded Fund, ook wel Tracker) is een beursgenoteerd beleggingsinstrument dat een bepaalde index volgt. De prestatie van een index wordt door een ETF zo goed mogelijk gevolgd. Indexbeleggingen in de vorm van ETF’s kunnen aandelen-, obligatie-, vastgoed en grondstoffenindexen volgen.

Wat is het voordeel van indexbeleggen?

Indexbeleggen in de vorm van ETF’s kent een groot aantal voordelen ten opzichte van beleggen in andere beleggingsinstrumenten als aandelen, obligaties en (index-) beleggingsfondsen. De belangrijkste voordelen zijn, de automatische spreiding, de transparantie, de verhandelbaarheid en de kosten.

Keren ETF’s dividend en rente uit?

De onderliggende waarde van ETF’s bestaat uit aandelen of obligaties. Wanneer deze onderliggende waarden dividend of rente uitkeren komt dit ten goede aan de houder van de ETF, dus u.

Is beleggen in ETF’s veilig?

De keuze van Dexxi om gebruik te maken van ETF’s bij de opbouw van beleggingsportefeuilles is een bewuste keuze. Deze beleggingsinstrumenten kenmerken zich door de eenvoud van opzet en de transparantie in beleid en kostenstructuur. Beleggen in ETF’s is net zo veilig als beleggen in aandelen, obligaties of beleggingsfondsen.

Waar vind ik informatie over ETF’s?

Het beleggen in ETF’s is zeer transparant. Op de websites van de verschillende aanbieders kunt u alle relevante informatie over ETF’s vinden.

Benchmarks

Een benchmark is een representatieve vergelijkingsmaatstaf. Zo kunt u volgen hoe uw vermogensbeheerder presteert ten opzichte van de benchmark. Wij hebben voor elke beleggingscategorie een relevante ETF (Tracker) geselecteerd. Elk Beleggingsprofiel kent een bepaalde verdeling in de twee beleggingscategorieën; Zakelijke waarden en Vastrentende waarden. Wij berekenen op basis van de strategische asset allocatie een gewogen performance per Beleggingsprofiel. U kunt dit resultaat gebruiken als vergelijkingsmaatstaf.

Zakelijke waarden: iShares MSCI World UCITS ETF
De index bestaat uit ondernemingen uit ontwikkelde landen.

Vastrentende waarden: iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF
De index bestaat uit investment grade staatsobligaties, obligaties van semi‐overheidsinstellingen, bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties die zijn uitgegeven in euro.

Wat kost Dexxi?

Het tarief van Dexxi is 0,8% per jaar all-in. In dit tarief zitten de beheervergoeding, de transactiekosten, de btw en de servicekosten (BinckBank). De kosten worden elke maand (1/12 deel) achteraf ingehouden over de portefeuillewaarde per ultimo maand.

Lopende Kosten is een term die aangeeft hoeveel doorlopende kosten aan een ETF (Exchange Traded Fund) toegerekend worden. Deze kosten worden verwerkt in de koers van de opgenomen ETF’s en zitten niet in het all-in tarief. De kosten worden dus in mindering gebracht op de waarde van deze beleggingen. Wij gaan uit van gemiddeld circa 0,2% lopende kosten per jaar.

TCO (Total Cost of Ownership)

Om te weten wat u als belegger in totaal aan kosten maakt per jaar hanteert Dexxi de TCO (Total Cost of Ownership). De TCO is een optelsom van alle kosten, dit zijn dus naast de kosten van Dexxi en Binck ook de kosten van de gebruikte beleggingsinstrumenten. De TCO van Dexxi zal in de praktijk op circa 1% per jaar (incl. btw) uitkomen. De afwijking ten opzichte van de gepubliceerde TCO kan ontstaan door, mede afhankelijk van de marktomstandigheden, ETF’s op te nemen die hogere lopende kosten hebben dan gemiddeld. In de praktijk worden de lopende kosten van ETF’s echter steeds lager.

Betaal ik transactiekosten?

Dexxi rekent een all-in tarief. Hierin zijn de transactiekosten opgenomen. Deze fee wordt niet hoger of lager als de beheerders van Dexxi meer of minder transacties verrichten.

Wat kosten ETF’s?

ETF’s hebben een goede spreiding en lage kosten. Dexxi ontwikkelt zelf geen ETF’s, dat doen andere bedrijven. De kosten van deze bedrijven zitten al in de prijs van de ETF’s. De prijs van een ETF noemt men de koers van de ETF. Deze kosten hoeft u dus niet apart te betalen, bij de koers van de ETF zijn deze kosten er al afgehaald.
Wij willen een zo compleet mogelijk beeld van de kosten krijgen. Daarom kijken we naar het verschil tussen de koers van de ETF en de koers van de index die er gevolgd wordt. Dat geeft namelijk precies aan wat de ‘kosten’ van de ETF eigenlijk zijn. Bij de ETF’s waarin Dexxi belegt, zijn deze gemiddeld genomen ongeveer 0,2% per jaar over de koers van de ETF.

Hoe word ik klant?

Een samenwerking met Dexxi komt tot stand door het invullen van het aanvaardingsformulier via de website. U beantwoordt op de website een aantal vragen om uw Beleggingsprofiel te bepalen. Vervolgens ontvangt u documenten met een overeenkomst voor het beheer en het activeren van uw eigen beleggingsrekening bij BinckBank. Na de verwerking kunt u de liquiditeiten overboeken. Dexxi kent twee startmomenten per maand.

Kopie identiteitsbewijs met een wettelijke verplichting

Voor banken moet het burgerservicenummer (BSN) en de strook cijfers onderaan zichtbaar blijven. Zij hebben dit nodig om aan de wettelijke identificatieplicht te voldoen. Let er ook op dat uw handtekening duidelijk zichtbaar is. Zo voorkomt u misbruik, kijk op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Waarom wordt er een rekening bij BinckBank geopend?

Uw beleggingsdepot wordt aangehouden bij BinckBank. BinckBank biedt een uitmuntende service voor beleggers via zelfstandige vermogensbeheerders zoals Dexxi. Daarom heeft Dexxi BinckBank geselecteerd als de beste depotbank voor haar cliënten. U krijgt bij BinckBank een eigen en uniek rekeningnummer. BinckBank draagt zorg voor de bancaire zekerheden.

Storten, onttrekken en opzeggen

Onttrekken of bijstorten gaat eenvoudig en kosteloos.

Starten bij Dexxi kan twee keer per maand. Wanneer er een akkoord is over uw beleggingsrekening en er uiterlijk twee werkdagen voor de handelsdag vermogen op de rekening staat wordt dat meegenomen. KLIK HIER voor de kalender van de handelsdagen.

Datzelfde geldt voor onttrekken en stoppen. Zorgt u ervoor dat de opdracht uiterlijk twee werkdagen voor de handelsdag bij Dexxi binnen is. Uw opzegging of onttrekking kan schriftelijk of per (bij ons bekend) e-mail aan admin@dexxi.nl.

Bij een onttrekking welke in omvang groter is dan 90% van de portefeuillewaarde, wordt de gehele portefeuille geliquideerd.

Onttrekkingen naar vaste tegenrekening

Als cliënt van Dexxi houdt u een beleggingsrekening aan bij BinckBank op uw naam. Bij het aangaan van de beheerovereenkomst geeft u ook op naar welke tegenrekening wij geld mogen overboeken wanneer u daar om verzoekt. Dit geeft u de zekerheid dat niemand anders over uw geld kan beschikken. Vanzelfsprekend heeft u de mogelijkheid om deze ‘tegenrekening’ te wijzigen of een rekening toe te voegen; hiertoe dient u een schriftelijke opdracht te sturen.

Is het mogelijk om (automatisch) periodiek te onttrekken aan de Dexxi-rekening?

Ja, dat is mogelijk. Uw opdracht voor de periodieke onttrekking geeft u schriftelijk of per (bij ons bekend) e-mail aan admin@dexxi.nl. De overboeking vindt plaats op de achtste dag van iedere maand of, indien geen werkdag, op de eerste werkdag daaropvolgend.

Wie kan gebruikmaken van de diensten van Dexxi?

Dexxi is geschikt voor alle soorten beleggers. U kunt een beleggingsrekening openen voor privé of zakelijk, maar ook bent u welkom met uw stichting, vereniging of kerkelijke instantie. Dexxi verwelkomt beleggers met een minimaal initieel te beleggen vermogen van € 1.000,-.

Is het mogelijk om de Dexxi rekening te openen op naam van een minderjarige?

Het openen van een Dexxi-beleggingsrekening op naam van minderjarigen is zeker mogelijk. U kunt de reguliere procedure volgen voor het aanvragen en openen van de beleggingsrekening. Naast de bescheiden voor de beleggingsrekening op naam van de minderjarige ontvangt u tevens een ‘document wettelijke vertegenwoordiger’. Dit laatste document en de bescheiden voor de beleggingsrekening bij BinckBank en de beheerovereenkomst met Dexxi worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger(-s), in de meeste gevallen de ouders.

Klachten

Indien Cliënt een klacht of vordering tegen Dexxi of een geschil met Dexxi heeft, dient hij zulks onverwijld schriftelijk bij Dexxi aan te melden volgens de bij Dexxi geldende procedure voor interne klachtafhandeling. Dexxi deelt Cliënt op eerste verzoek mee hoe bedoelde procedure luidt.

Hoe veilig is beleggen bij Dexxi?

Zekerheden bij het toevertrouwen van uw vermogen zijn essentieel. Dexxi is een handelsnaam van de Indexus Groep BV. Indexus is opgericht in 1997 en biedt sindsdien de diensten Vermogensbeheer en Beleggingsadvies. De Indexus Groep BV heeft als vermogensbeheerder alle noodzakelijke vergunningen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) om uw vermogen te beheren. Daarnaast is Dexxi deelnemer aan DSI (Dutch Securities Institute) en lid van het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Zij houden toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners en de wijze waarop zij de wet en regels naleven en zorgt ervoor dat consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Uw vermogen staat op een beleggingsrekening op uw naam bij BinckBank.

BinckBank

BinckBank is een Nederlandse onderneming met een beursnotering op Euronext Amsterdam. BinckBank N.V. maakt jaar op jaar een gezonde winst en heeft een goede solvabiliteit van meer dan 40%. Internationaal telt Binck al meer dan 600.000 beleggers. BinckBank fungeert als depotbank voor de cliënten van Dexxi, maar bemoeit zich niet met het beleggingsbeleid. Binck staat onder toezicht van zowel de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Bescherming van uw effecten via de Wet op het giraal effectenverkeer

Alle effecten die genoteerd zijn op de beurzen van Euronext (zoals onder meer Euronext Amsterdam en Euronext Parijs) vallen onder de beschermende werking van de Wet op het giraal effectenverkeer (Wge). De Wge biedt u zekerheid doordat u na levering van de effecten direct eigenaar van de effecten bent. Bij een eventueel faillissement van BinckBank vallen uw effecten dan ook buiten de boedel van de bank. De niet op Euronext genoteerde effecten worden bewaard via het Bewaarbedrijf van BinckBank dat als enig doel het bewaren van effecten heeft. Na levering van de effecten aan het bewaarbedrijf heeft u een vordering op het Bewaarbedrijf. Bij een eventueel faillissement van BinckBank, blijft uw vordering op het Bewaarbedrijf buiten het faillissement en kunt u de effecten zonder problemen overboeken naar een andere bank. BinckBank streeft ernaar om op korte termijn alle effecten via de Wge te gaan bewaren.

Bescherming van uw effecten via het Beleggerscompensatiestelsel

Uw effecten zijn beschermd door het Beleggerscompensatiestelsel. Indien BinckBank niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen dan krijgt u via het Beleggerscompensatiestelsel een vergoeding tot een maximum van € 20.000,- per persoon.

Bescherming van uw geld via het Depositogarantiestelsel DNB

BinckBank N.V. valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert tegoeden (dit is kasgeld op beleggings- of spaarrekeningen) tot een maximum van € 100.000,- per persoon. Staat uw rekening op naam van twee personen, dan geldt het dubbele van dit bedrag, te weten € 200.000,-. BinckBank N.V. gebruikt meerdere merknamen. Dit betekent dat u wanneer u meerdere diensten afneemt, die onder BinckBank vallen, de openstaande tegoeden bij elkaar op dient te tellen bij een eventuele uitvoering van het Depositogarantiestelsel.

Voor wie?

U wilt kapitaal opbouwen voor een aanvulling op uw pensioen en wilt beleggen op een geblokkeerde lijfrenterekening. Tijdens de looptijd kunt u niet vrij beschikken over dit geld. U betaalt inkomstenbelasting, heeft een pensioentekort en kunt uw jaarruimte en/of reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt want u kunt uw jaarruimte storten tot en met het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Of u heeft een bankspaarrekening, (vrijvallende) lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening, fiscale oudedagsreserve (FOR) opgebouwd, stakingswinst of Gouden Handdruk en u wilt de waarde overboeken.

Lijfrenterekening

Er staat voor vele miljarden aan lijfrentekapitaal gereserveerd bij verzekeraars, die jarenlang de enige waren die een lijfrente mochten voeren. Sinds 01-01-2008 kan een lijfrente ook worden ondergebracht bij de bank. Nederlanders sluiten hun vrijkomende lijfrentepolissen massaal over, vanwege de het transparante en simpele karakter.

Oud regime

Uw verzekering valt onder het oude regime als:
• u vóór 16 oktober 1990 een lijfrenteverzekering heeft afgesloten waarvoor u steeds premie heeft betaald;
• u vóór 1 januari 1992 een lijfrenteverzekering heeft afgesloten waarvoor u vóór die datum één keer premie heeft betaald (koopsom).
Na deze data mag er geen aanvullende premie met de verzekeraar zijn afgesproken en mogen geen extra premies zijn betaald.

Voordelen Oud regime polissen

• u mag de uitkering in één keer ontvangen;
• u mag de lijfrente aan uzelf uitkeren in termijnen;
• u mag de waarde van de polis schenken;
• u mag de maandelijkse uitkeringen schenken;
• u mag de uitkering uitstellen tot latere leeftijd.

Einde looptijd

Het geld wordt op de einddatum niet in één keer aan u uitgekeerd, maar u koopt hier een periodieke uitkering voor aan. Dit kan bijvoorbeeld de Dexxi Lijfrente zijn. Maar het kan ook een product zijn bij een andere bank of verzekeraar.

Eindatum

De einddatum is afhankelijk van uw AOW-leeftijd. U kunt een uitkering aankopen tot maximaal vijf jaar na het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. U ontvangt dan minimaal 5 jaar een uitkering. Voorwaarde is dan wel dat de jaarlijkse uitkeringen, tezamen met eventuele andere lijfrente uitkeringen, niet meer dan € 21.312,- (2017) bedragen.

Eerder uitkeren

Wilt u de eerste uitkering ontvangen voor uw AOW-leeftijd? Dan wordt de minimale looptijd 20 jaar plus het aantal jaar dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd. Dit betekent dat u minder geld per uitkering ontvangt.

Overlijden

Als u overlijdt, krijgen uw nabestaanden het brutobedrag dat u heeft opgebouwd. Zij moeten dit geld gebruiken voor de aankoop van een nabestaanden lijfrente. Uw nabestaanden hebben hiervoor een ander product nodig.

Uitkering is vrijgesteld van erfbelasting

Als u zou komen te overlijden, dan valt het saldo van de lijfrenterekening, in de nalatenschap. Evenals een lijfrenteverzekering en een pensioenuitkering is het saldo op een lijfrenterekening vrijgesteld van erfbelasting. Maar let op: wel gevolgen voor de vrijstelling. Hoewel het saldo van een lijfrenterekening is vrijgesteld van erfbelasting, kan het toch leiden tot een heffing van erfbelasting. Een gedeelte van de waarde komt namelijk in mindering op de erfbelasting vrijstellingen van uw partner. Dit wordt ook wel imputatie genoemd.

Gouden Handdruk (stamrecht)

Heeft u voor 1 januari 2014 een gouden handdruk ontvangen en destijds gekozen hebben voor een Stamrecht BV of stamrecht verzekering dan geldt dat u ook na 1 januari 2014 alle stamrecht mogelijkheden heeft behouden. Regels:

• u dient te beleggen op een geblokkeerde lijfrenterekening;
• de ontslagvergoeding dient direct overgemaakt te worden naar de lijfrenterekening: het bedrag mag niet eerst overgeboekt worden naar een normale rekening van u;
• u kunt (het saldo op) de lijfrenterekening niet gebruiken als onderpand voor een lening;
• de uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt;
• er is een minimale uitkeringsduur;
• de uitkeringen moeten uitbetaald worden aan uzelf;
• bij overlijden moeten de uitkeringen direct ingaan, ze moeten uitbetaald worden aan uw partner of kinderen;
• de uitkeringen moeten gedaan worden door een goedgekeurde bank, verzekeraar of beleggingsinstelling.

Voorheen gold er een afkoopverbod voor Gouden handdruk rekeningen en verzekeringen. Dat afkoopverbod is sinds 2014 niet meer van toepassing: het is nu toegestaan om het gestalde geld in één keer te laten uitkeren. Wie besluit dat te doen moet dan wel in één keer over het geheel belasting betalen, maar er is geen boete (revisierente) meer aan de orde.

')

Om uw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten